Rodinný dům č.p. 165 v obci Slatina u Bílovce

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Okres:
Nový Jičín
Obec:
Slatina
Adresa:
Slatina
Začátek dražby:
6.4.2018 09:00
Konec dražby:
6.4.2018 09:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Dražba
Číslo dražby:
142 EX 02465 / 16 - Kuč2
Nejnižší podání:
2 250 000 Kč
Odhadní cena:
4 500 000 Kč
Dražební poměr:
50 %
Dražební jistota:
37 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi
Odkaz na dražbu:
https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=44583&taa=1&backurl=a=s**p=4**c1=2**c2=8**taa=1**ps89[0]=**
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt nepravidelného půdorysu s plochou střechou. První nadzemní podlaží je vzhledem ke svažitosti terénu částečně od východní strany zapuštěno do terénu.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)