Podíl na rodinném domě s ornou půdou v obci Tuhaň, okr. Mělník

Typ nemovitosti:
Dům
Kraj:
Středočeský kraj
Okres:
Mělník
Obec:
Tuhaň
Adresa:
Tuhaň
Začátek dražby:
4.4.2018 13:00
Konec dražby:
4.4.2018 14:00
Druh dražby:
elektronická
Typ dražby:
Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby:
203EX2466/10
Nejnižší podání:
480 000 Kč
Odhadní cena:
720 000 Kč
Dražební poměr:
67 %
Minimální výše příhozu:
10 000 Kč
Dražební jistota:
130 000 Kč
Exekutor/Dražitel:
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov
Odkaz na dražbu:
https://www.okdrazby.cz/drazba/35564-podil-na-rodinnem-dome-s-ornou-pudou-v-obci-tuhan-okr-melnik
Dokumenty:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek

Popis

 Draženými nemovitostmi jsou:I) Nemovité věci evidované na LV č. 301 v k.ú TuhaňPodíl ve výši 1/2 na přízemním nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, centrální části obce Tuhaň, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Tuhaň č.p. 84, 277 41, Tuhaň. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1015 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Zpevněná komunikace se nachází v bezprostřední vzdálenosti od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a odborného odhadu zpracovatele cca 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.II) Nemovité věci evidované na LV č. 64 v k.ú. TuhaňPodíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 295/14 - orná půda, pozemku p.č. 315/5 - orná půda a pozemku p.č. 315/6 - orná půda, vše v k.ú. Tuhaň, obec Tuhaň, okres Mělník. Pozemek p.č. 295/14 je situován v jihovýchodní části katastráolního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 315/5 a p.č. 315/6 jsou situovány ve východní části katastrálního území, tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.203 EX 2466/10, www.eujicha.cz